Win10 2004下载 win10 2009下载 win10激活 xp系统下载 win7旗舰版 win7纯净版 win8纯净版 win8专业版 Windows10X

您当前所在位置:首页 > 系统教程 > Win7教程

       

电脑高手教你win7磁盘管理打开的处理方法

时间:2020-09-01 06:49:25     来源:系统堂     游览量:

 电脑高手教你win7磁盘管理打开的处理方法

 今天电脑维修小编将为大家带来win10如何打开磁盘管理器,不会的小伙伴们注意听讲啦!怎么打开“磁盘管理”?对硬盘进行分区、扩容,格式化等操作,需要用...无论谁在使用电脑的时候都可能会发现打不开自带磁盘管理的问题,打不开自带磁盘管理让用户们很苦恼,这是怎么回事呢,打不开自带磁盘管理有什么简便的处理方式呢,

 1、首先在win7系统的桌面空白处鼠标右击选择“新建--文本文档”;

电脑高手教你win7磁盘管理打开的处理方法

 2、然后将下面代码复制到记事本中,另存为后缀“.reg”的文件;

 Windows Registry Editor Version 5.00

 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage]

 @=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\

 79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\

 00,34,00,30,00,30,00,00,00

 "MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\

 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\

 00,6d,00,79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\

 2c,00,2d,00,34,00,30,00,30,00,00,00

 "SuppressionPolicy"=dword:4000003c

 "HasLUAShield"=""

 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command]

 @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\

 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\

 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,63,00,6f,00,\

 6d,00,70,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

 3、双击运行这个保存的注册表文件,遇到用户账户控制窗口时,选择是,这样就可以成功导入注册表,这样就可以打开磁盘管理了。

电脑高手教你win7磁盘管理打开的处理方法

 以上就是win7旗舰版64位系统下打不开自带磁盘管理的解决方案,在使用过程中也遇到了这样情况的朋友们可以根据上面的步骤进行操作解决,更多精彩内容欢迎访问。

上一篇:windows之家详解win7系统自动定时关机命令的参数应用方法
下一篇:win7内存不够用导制电脑运行缓慢的常用解决方法